Algemene voorwaarden van www.islamwinkel.be
1 Toepasselijkheid


1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.islamwinkel.be en op alle met deze site aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door www.islamwinkel.be is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met www.islamwinkel.be in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Islamwinkel.be behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Islamwinkel.be en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Www.islamwinkel.be is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

2 Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van www.islamwinkel.be zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Www.islamwinkel.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De klant en www.islamwinkel.be komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Islamwinkel.be gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Www.islamwinkel.be garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.5 Aanbiedingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar.

3 Eigendomsvoorbehoud


3.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Islamwinkel.be verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Islamwinkel.be zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.4 Ruilen en herroepingrecht


4.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Islamwinkel.be daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

4.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, stelt Islamwinkel.be de klant een alternatief voor. Maar de klant heeft het recht op teruggave van zijn geld, indien de goederen onbeschadigd en in goede staat worden terugbezorgd.

4.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Islamwinkel.be te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

4.4 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.5 Aansprakelijkheid


5.1 Islamwinkel.be is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Islamwinkel.be . Islamwinkel.be is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5.2 Indien Islamwinkel.be , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.3 Het is mogelijk dat Islamwinkel.be op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Islamwinkel.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

5.4 Islamwinkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de boeken. De lezer dient er zelf mee om te gaan hoe hij/zij dat verkiest.

6 Overmacht


6.1 In geval van overmacht is Islamwinkel.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

7 Intellectueel eigendom


7.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Islamwinkel.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

7.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

7.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Islamwinkel.be , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, zolang dit niet afwijkt van het islamitisch recht.

8.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

8.4 Bij het niet of laattijdig betalen zullen alle extra kosten die nodig zijn om het verschuldigde bedrag alsnog te verkrijgen, zoals aanmaningen, aangetekende brieven, telefoongesprekken, gerechtsdeurwaarders, en dergelijke meer, doorgerekend worden een de in gebreke zijnde klant.

9 Diversen


9.1 Islamwinkel.be is gevestigd te België

9.2 Gelieve alle correspondentie te zenden via http://www.islamwinkel.be/contact-us

9.3 Wanneer door Islamwinkel.be gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Islamwinkel.be deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.